Dla kogo?


Z pewnością rozwój osobisty, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności oraz dążenie do zapewnienia sobie spokojnej przyszłości są dla Ciebie bardzo ważne. Biorąc pod uwagę czasy, w jakich funkcjonujemy i zawrotne tempo życia, rozumiemy, że zależy Ci na szybkim, ale jednocześnie trafnym wyborze i zdobyciu zawodu, który będzie podstawą do owocnej kariery.


Czego się nauczysz?


Nasza szkoła zapewnia naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej
o trzyletnim cyklu nauczania, którą możesz podjąć w klasach:
- sprofilowanej - zawód sprzedawca,
- wielozawodowej (obejmuje 76 zawodów).
Najczęściej nasi uczniowie wybierają następujące zawody: sprzedawca, fryzjer, elektryk, murarz, ślusarz, wędliniarz, kucharz, piekarz, cukiernik, monter-elektronik, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.


Jak będziesz się uczył?


Praktyczna cześć nauki zawodu odbywa się w zakładach pracy w ramach zajęć praktycznych, zaś część teoretyczna realizowana jest poprzez kursy dokształcania zawodowego, które będziesz obywał w trakcie każdego roku szkolnego przez cztery tygodnie.


Dlaczego w naszej szkole?


Poznaj kilka powodów, dla których warto postawić na naukę w naszej szkole:
- zdobędziesz zawód,
- nabędziesz praktyczne umiejętności,
- szybko możesz podjąć pracę zawodową,
- dyplom honorowany w Unii Europejskiej,
- oszczędzasz czas i pieniądze,
- bezstresowa rekrutacja,
- troska o ucznia,
- profesjonalna baza dydaktyczna,
- sukcesy w kształceniu,
- wykwalifikowana kadra. {mosmap width='900'|height='450'|lat='53.7765302'|lon='15.7732926'|zoom='15'|mapType='Normal'|marker='1'|align='center' }

Szkoła mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 28

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ŚWIDWINIE DLA KANDYDATÓW 
DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019  

Pobierz podanie Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia

Pobierz podanie LODD

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY  

KLASA I „A” (biologiczno-medyczna)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie.

Klasa planowana z myślą o uczniach, którzy zamierzają podjąć dalsze kształcenie na kierunkach medycznych (wydz. lekarski, stomatologiczny, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne itp.) a także ochrona środowiska, biologia, wychowanie fizyczne i inne kierunki pedagogiczne.

Pobierz plan nauczania

 

KLASA I „B” (matematyczno-językowa)

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka, informatyka

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Klasa utworzona dla kandydatów na studia na kierunkach ścisłych, z wykorzystaniem technologii informatycznej np.: architektura, mechanika, geodezja, informatyka, matematyka, fizyka oraz na kierunkach językowych. 

Pobierz plan nauczania

 

KLASA I „C” (humanistyczna)

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, geografia

przedmioty uzupełniające:  edukacja dziennikarska lub teatralna

Klasa dla przyszłych studentów kierunków artystycznych, prawa, psychologii, socjologii, polonistyki, historii, geografii i innych specjalności pedagogicznych.

Pobierz plan nauczania

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA I (wielozawodowa)

kształcenie w wybranym zawodzie robotniczym, rzemieślniczym,

teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane na kursach I, II, III stopnia.

Pobierz plan nauczania

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Semestr I (realizowany w systemie zaocznym).

Pobierz plan nauczania 

Szkolne zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego:

O kolejności przyjęć decydować będzie suma punktów (max 200), na którą złożą się:

1) punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego (max 100 pkt) – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

2) punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 72 pkt);

Punkty przyznawane będą według zasady:

celujący - 18 punktów,

bardzo dobry - 17 punktów,

dobry - 14 punktów,

dostateczny – 8 punktów,

dopuszczający - 2 punkty;

3) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt;

4) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wolontariat - 3 pkt;

5) za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 18 pkt);

6) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu oraz laureaci Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmowani będą niezależnie od ustalonych kryteriów.

Szkolne zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia:

Przedłożenie wymaganych dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie oraz skierowaniem młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole.

 

Szkolne zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:

Przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej.

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do naszych szkół:

podanie (na drukach dostarczonych do gimnazjów lub pobranych w sekretariacie naszej szkoły),

3 fotografie,

świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność przez dyrektora (bezpośrednio po otrzymaniu),

karta zdrowia, bilans zdrowia,

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badania lekarskie należy pobrać w sekretariacie naszej szkoły)*,

skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole*

*dotyczy kandydatów do Szkoły Branżowej I Stopnia

 

Terminy rekrutacji 2018 

Dokumenty do LO i Branżowej Szkoły I Stopnia można składać od 9 maja.

Od 22 czerwca do 26 czerwca składanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginału lub kopii).

6 lipca podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych.

Do 10 lipca potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w Zespole Szkół przez złożenie oryginałów dokumentów.

11 lipca 2018 r. ogłoszenie listy przyjętych.

 

 

Języki obce nauczane w szkole:

  • język angielski

  • język niemiecki

  • język francuski

  • język rosyjski


Uczeń musi wybrać z czterech wyżej wymienionych dwa języki, jeden z nich musi być językiem wiodącym. Oznacza to, że będzie on realizowany w większym wymiarze godzin (patrz programy nauczania).
Młodzież uczęszcza na zajęcia w grupach złożonych z uczniów prezentujących zbliżony stopień opanowania danego języka. Pozwala to efektywniej nauczać danego języka (w grupie nie ma osób początkujących i zaawansowanych), a jednocześnie umożliwia młodzieży wykorzystanie nabytych wcześniej umiejętności językowych.

Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do grupy o odpowiednim poziomie podejmują nauczyciele języków obcych na podstawie wewnątrzszkolnego testu.

Test kwalifikacyjny odbywa się po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

W zasadniczej Szkole Zawodowej języki obce nauczane są w systemie klasowym.

Odwiedź nas na:

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.