„Wakacje bez zagrożeń ”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego Wakacje bez zagrożeń ”

  1. Celem konkursu jest:

- popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa,

- uświadamianie młodzieży zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami,

- promocja bezpiecznych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,

- uświadomienie młodym osobom konsekwencji eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi,

- kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

  1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I i II Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

  2. Format: nie większy niż A1. Praca nie może zawierać treści rasistowskich, wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych ani naruszać niczyich dóbr osobistych.

  1. Zadanie uczestników

- Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas letnich wakacji,

- Prace mogą być wykonane indywidualnie lub prze dwie osoby.

5. Technika wykonywania prac

Dopuszczalna technika wykonania prac do wyboru np.: rysunek, grafika, malarstwo, fotografia. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę do której uczęszcza.

6. Postanowienia końcowe

- Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody, bez zastrzeżeń, na warunki niniejszego regulaminu oraz na publikację prac, a także wizerunku i danych personalnych ich autorów.

7. Prace należy złożyć u p. pedagog do 19.06.17 r.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 czerwca 2017 r. podczas konferencji profilaktycznej pod hasłem ,,Wakacje bez zagrożeń”.

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe podczas w/w imprezy.

10. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas konferencji.

11. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum organizatora.

D.Ch.

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.